Announcements

Date: 23 March 2023

Ref.: KMRM / A / 008 -2023

അറിയിപ്പുകൾ

വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ

 • 24 March 2023, Friday, @ 02:30 PM    - Our Lady of Arabia Parish, Ahmadi.
 • 26 March 2023, Sunday, @ 07:30 PM     -   St. Daniel Comboni Parish, B. 1, Abbasiya

പൊതു അറിയിപ്പുകൾ

 • നോമ്പുകാല ഏകദിന ധ്യാനം - മാർച്ച് 24, വെള്ളിയാഴ്ച, വൈകിട്ട് 05:30-Cancelled

 SMCFF

The Final Exam for the Faith Formation will be on 31st March 2023 at 3 Centers.

Nursery to Class 2  -           Oral Exam 

Class 3 and above  -           Written Exam 

Details will be announced through parents' WhatsApp group soon

Confession for Children 

 • Abbasiya Parish - Basement 1 & 2
  • 25th March, Saturday, 9:30 am to 12:00 pm( English)
 • Ahmadi Church  - Catechism Block
  • 24th March, Friday, 9:30 am to 10:30 am( English)
 • Salmiya Parish
  • 25th March, Saturday, 9:00 am to 11:00 am( English)

hnip² hmc ip{iq-j-IÄ þ 2023

amÀ¨v 30, hymgw, sshIn«v 07:00 \v         40-þmw shÅn-bpsS ip{iq-j, hnip² IpÀ_m\

                               tlmfn ^manen tImþ-I-¯o-{UÂ, hnÀPn³ tacn lmÄ, Ipsshäv knän.

amÀ¨v 31, shÅn, sshIn«v 04:30 \v         Ipcninsâ hgn, hnip² IpÀ_m\

                                skâv. Um\n-tb It¼mWn ]mco-jv, B. 3, Aºm-kn-b.

G{]n 01, i\n, sshIn«v 06:00 \v        Hmim\ ip{iq-jbpw hnip² IpÀ_m\bpw

                              tlmfn ^manen tImþ-I-¯o-{UÂ, tlmfn ^manen lmÄ, Ipsshäv knän.

G{]n 02, RmbÀ, sshIn«v 07:30 \v    hnip² IpÀ_m\

                          skâv. Um\n-tb It¼mWn ]mco-jv, B. 1, Aºm-kn-b.

G{]n 03, Xn¦Ä, sshIn«v 07:30 \v     Ipcninsâ hgn, hnip² IpÀ_m\

                              skâv. sXtckm ]mcojv, kmÂanb

G{]n 05, _p[³, sshIn«v 07:30 \v   hnip² IpÀ_m\

                           HuÀ teUn Hm^v Atd_ym NÀ¨v, AÒ-Zn.

G{]n 06, hymgw, cmhnse 03:30 \v       s]klm - hnip² IpÀ_m\

                             tlmfn ^manen tImþ-I-¯o-{UÂ, Ipsshäv knän.

                        sshIn«v 07:30 \v kÔym {]mÀ°\ - kvamÀ«v C´y³ kv¡qÄ, Aºm-kn-b

(5:00 മണി മുതൽ ദുഃഖവള്ളി ശുശ്രൂഷകളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം)

                        sshIn«v 08:30 \v           hnip² IpÀ_m\

                                     skâv. Um\n-tb It¼mWn ]mco-jv, B. 3, Aºm-kn-b.

 

G{]n 07, shÅn, cmhnse 09:00 \v     ZpxJ shÅn

                             kvamÀ«v C´y³ kv¡qÄ, Aºm-kn-b.

G{]n 08, i\n, cmhnse 07:00 \v         ZpxJ i\n - hnip² IpÀ_m\

                            skâv. Um\n-tb It¼mWn ]mco-jv, B. 1, Aºm-kn-b.

G{]n 09, RmbÀ, cmhnse 03:00 \v     CukväÀ (D-bnÀ¸p s]cp-¶mÄ) - hnip² IpÀ_m\

                              tlmfn ^manen tImþ-I-¯o-{UÂ, Ipsshäv knän.

                        sshIn«v 07:30 \v          hnip² IpÀ_m\

                                skâv. Um\n-tb It¼mWn ]mco-jv, B. 1, Aºm-kn-b.